Trang chủ - Xoc dia online xocdia123

 

SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU NGÀY/TRẠNG THÁI TẢI VỀ
04/2023/QĐ-UBND 28/04/2023

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Trấn Yên

Ban hành: 28/04/2023
Hiệu lực: 04/04/2023
Trạng thái: Hiệu lực
01/2023/QĐ-UBND 16/01/2023

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Trấn Yên

Ban hành: 16/01/2023
Hiệu lực: 23/01/2023
Trạng thái: Hiệu lực
02/2023/QĐ-UBND 17/01/2023

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện ban hành

Ban hành: 17/01/2023
Hiệu lực: 24/01/2023
Trạng thái: Hiệu lực
08/2022/QĐ-UBND 13/12/2022

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên

Ban hành: 13/12/2022
Hiệu lực: 20/12/2022
Trạng thái: Hiệu lực
10/2022/QĐ-UBND 16/12/2022

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Trấn Yên

Ban hành: 16/12/2022
Hiệu lực: 23/12/2022
Trạng thái: Hiệu lực
06/2022/QĐ-UBND 26/09/2022

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao đông Thương binh và Xã hội huyện Trấn Yên

Ban hành: 26/09/2022
Hiệu lực: 03/10/2022
Trạng thái: Hiệu lực
07/2022/QĐ-UBND 27/09/2022

V/v ban hành Quy định chức năng , nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên

Ban hành: 27/09/2022
Hiệu lực: 05/10/2022
Trạng thái: Hiệu lực
03/2022/QĐ-UBND 22/06/2022

Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc huyện Trấn Yên

Ban hành: 22/06/2022
Hiệu lực: 29/06/2022
Trạng thái: Hiệu lực
02/2022/QĐ-UBND 22/06/2022

Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên

Ban hành: 22/06/2022
Hiệu lực: 29/06/2022
Trạng thái: Hiệu lực
05/2022/QĐ-UBND 22/06/2022

Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Trấn Yên

Ban hành: 22/06/2022
Hiệu lực: 29/06/2022
Trạng thái: Hiệu lực
04/2022/QĐ-UBND 22/06/2022

Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trấn Yên

Ban hành: 22/06/2022
Hiệu lực: 29/06/2022
Trạng thái: Hiệu lực
01/2022/QĐ-UBND 21/06/2022

Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Trấn Yên

Ban hành: 21/06/2022
Hiệu lực: 28/06/2022
Trạng thái: Hiệu lực
01/2021/QĐ-UBND 09/11/2021

v/v Ban hành quy chế làm việc của UBND Huyện Trấn Yên, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ban hành: 09/11/2021
Hiệu lực: 17/11/2021
Trạng thái: Hiệu lực
06/2019/QĐ-UBND 05/09/2021

Ban hành quy chế quản lý đô thị thị trấn Cổ Phúc

Ban hành: 28/06/2019
Hiệu lực: 05/07/2019
Trạng thái: Hiệu lực
04/2019/QĐ-UBND 05/09/2021

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Trấn Yên

Ban hành: 08/03/2019
Hiệu lực: 15/03/2019
Trạng thái: Hết hiệu lực
03/2019/QĐ-UBND 05/09/2021

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện ban hành

Ban hành: 28/02/2019
Hiệu lực: 07/03/2019
Trạng thái: Hết hiệu lực
02/2019/QĐ-UBND 28/02/2019

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện ban hành

Ban hành: 28/02/2019
Hiệu lực: 07/03/2019
Trạng thái: Hiệu lực
01/2019/QĐ-UBND 05/09/2021

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện ban hành

Ban hành: 28/02/2019
Hiệu lực: 07/03/2019
Trạng thái: Hiệu lực

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Lượt truy cập