Trang chủ - Xoc dia online xocdia123

 

LẤY Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO VĂN BẢN

NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU NGÀY BẮT ĐẦU NGÀY HẾT HẠN TRẠNG THÁI ĐÍNH KÈM
28/11/2023 Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội về Chuyển đổi số năm 2023 đối với xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên 28/11/2023 30/11/2023
Hết hạn Tải về
28/11/2023 Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội về Giáo dục năm 2023 đối với xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên 28/11/2023 30/11/2023
Hết hạn Tải về
14/11/2023 Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội về Cảnh quan môi trường năm 2023 đối với xã Nga Quán, huyện Trấn Yên 15/11/2023 17/11/2023
Hết hạn Tải về
10/11/2023 Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ về xây dựng mô hình xã thông minh, thôn thông minh năm 2023 đối với xã Báo Đáp, Đào Thịnh, Việt Thành 10/11/2023 13/11/2023
Hết hạn Tải về
25/10/2023 Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 đối với xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên 26/10/2023 28/10/2023
Hết hạn Tải về
25/10/2023 Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 đối với xã Y Can, huyện Trấn Yên 25/10/2023 27/10/2023
Hết hạn Tải về
25/10/2023 Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 đối với xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên 25/10/2023 27/10/2023
Hết hạn Tải về
21/08/2023 Lấy ý kiến về Dự thảo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Trấn Yên (Lần 2) 21/08/2023 21/09/2023
Hết hạn Tải về
07/08/2023 Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 đối với xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên 07/08/2023 09/08/2023
Hết hạn Tải về
25/05/2023 Lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về Dự thảo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Trấn Yên 01/06/2023 30/06/2023
Hết hạn Tải về
03/01/2023 Lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 03/01/2023 15/03/2023
Hết hạn Tải về
12/12/2022 Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội về cảnh quan môi trường năm 2022 đối với xã Minh Quán, huyện Trấn Yên 12/12/2022 14/12/2022
Hết hạn Tải về
12/12/2022 Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 đối với xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên 12/12/2022 14/12/2022
Hết hạn Tải về
09/12/2022 Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 đối với xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên 09/12/2022 11/12/2022
Hết hạn Tải về
28/11/2022 Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội về cảnh quan môi trường năm 2022 đối với xã Việt Thành, huyện Trấn Yên 28/11/2022 30/11/2022
Hết hạn Tải về
04/11/2022 Lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 đối với xã Hưng thịnh, huyện Trấn Yên. 04/11/2022 06/11/2022
Hết hạn Tải về
04/11/2022 Lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 đối với xã Quy Mông, huyện Trấn Yên. 04/11/2022 06/11/2022
Hết hạn Tải về
12/09/2022 Lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trung tâm hành chính huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái 13/09/2022 13/10/2022
Hết hạn Tải về
02/12/2021 Báo cáo kết quả thẩm tra mức độ duy trì các tiêu chí nông thôn mới và đánh giá hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã Tân Đồng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 02/12/2021 05/12/2021
Hết hạn Tải về
04/11/2021 Báo cáo kết quả duy trì các tiêu chí nông thôn mới và thẩm tra đánh giá hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã Nga Quán đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 04/11/2021 07/11/2021
Hết hạn Tải về
02/03/2020 Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 02/03/2020 31/03/2020
Hết hạn Tải về
24/12/2019 Về việc lấy ý kiến đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 năm 2020 24/12/2019 29/12/2019
Hết hạn Tải về
05/11/2019 Báo cáo tiếp thu, hoàn chỉnh kết quả xây dựng nông thôn mới đến năm 2019 huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái 05/11/2019 19/11/2019
Hết hạn Tải về
24/10/2019 Kế hoạch phát triển Dân tộc thiểu số thuộc Dự án: ''Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai'' tỉnh Yên Bái (viết tắt là VILG) 24/10/2019 24/11/2019
Hết hạn Tải về
09/10/2019 Báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Hồng Ca năm 2019 09/10/2019 13/10/2019
Hết hạn Tải về
20/09/2019 Báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Lương Thịnh năm 2019 20/09/2019 25/09/2019
Hết hạn Tải về
20/09/2019 Báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Kiên Thành năm 2019 20/09/2019 25/09/2019
Hết hạn Tải về
10/09/2019 Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2019 huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái 10/09/2019 24/09/2019
Hết hạn Tải về

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Lượt truy cập